Zjistit dostupnost pokrytí
Změřit rychlost připojení

Od 22.10.2020 do odvolání je z důvodu šíření nemoci Covid 19 uzavřena provozovna v Běchovicích. Klientské požadavky budou řešeny vzdálenou formou ve standardní provozní době.

Technická podpora funguje beze změn, dle provozní doby. Osobní návštěvy na provozovně jsou pouze po předchozí telefonické rezervaci.

Děkujeme za pochopení.

 

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavebním řádů (dále jen „stavební zákon"), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Žádosti zasílejte na email abak@abak.cz

Sazebník a způsob úhrady

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně ABAK spol. s r.o. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou Vyjádření k existenci sítí újezd.net zpoplatňovány dle následujícího sazebníku.

1. Vyjádření k existenci sítí (bez situace):

Náklady na pořízení elektronického vyjádření bez mapových podkladů sítí.
Cena : 300,- Kč vč. DPH

Tento druh vyjádření lze na vyžádání zaslat pozemní poštou za poplatek 182,- vč. DPH.

2. Vyjádření k existenci sítí - včetně digitální dokumentace:

Vyjádření k existenci sítí + digitální dokumentace:

Digitální forma zákresu ve formátu dwg. – JTSK, Bpv
Cena : 1 500,- Kč vč. DPH

3. Na vyžádání stavebníka je možné provést geodetické vytyčení SEK

NÁKLADY SPOJENÉ S GEODETICKÝM VYTYČENÍM

Základní cena : 5 500,- Kč vč. DPH

(Obsahuje přípravu dat, dopravu do 50 ujetých km, vyznačení trasy sprejem, vytyčení trasy do délky 100 m a maximálně 3 hodiny strávené dopravou a na stavbě.)
Doprava: 11,- Kč/km
1 člověkohodina nad základní rámec: 800,- Kč / 1 pracovník
Vytyčení trasy v délce nad základní rámec: 15 - 30,- Kč/m trasy

 

Podmínky vydání vyjádření k vytyčení sítí:

Na základě Vaší žádosti Vám bude zaslána elektronická výzva k zaplacení poplatku. Po zaplacení tohoto poplatku Vám bude v zákonné lhůtě elektronicky zaslán daňový doklad. Vyjádření k síti, případně s dalšími dokumenty dle Vaší žádosti bude vyřízeno ve standardní lhůtě. Standardní lhůta pro vyřízení Vašeho požadavku je 30 dnů od připsání platby na náš účet. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné i místní technické prověření, může být lhůta delší. Dále se lhůta prodlužuje o dobu čekání na potřebná data od stavebníka. 

Žádost musí být kompletní. 

V platné žádosti musí být uvedeny tyto informace:
Fakturační údaje (včetně IČ a DIČ u fyzických a právnických osob podnikajících)
Kontaktní údaje žadatele (stavebníka): email a telefon odpovědné osoby

Popis stavby, projektu a to zejména:

Katastrální území

Čísla pozemků

Přehledná situace

Koordinační situace s vyznačenými výšky objektů (formát dwg, JTSK)

Situace širších vztahů

Průvodní zpráva

Technická zpráva (pokud již existuje)

Řez a pohledy objektu (pokud již jsou známy)

Umístěný stavebních jeřábů včetně trajektorie a výšky ramen (pokud už jsou již známy)

 

Veškerá komunikace probíhá pomocí emailu, osobní návštěva pouze po předchozí dohodě. Žádosti zasílejte na email abak@abak.cz